[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 2: Canopy Creatures

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English: Unit 2: Canopy Creatures. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 1: Canopy Creatures

=> Answer: parrot, jaguar, lizard

B. Circle the correct words.

1. (Is / Are ) howler monkeys noisy? 4. No, they (isn’t / aren't ).

2. Yes, they (is / are ). 5. (Is / Are) the capuchin monkey friendly?

3. (Is / Are ) fruit bats scary? 6. Yes, it (is / are).

=> Answer: 1. Are 2. are 3. are 4. aren't 5. Is 6. Is

C. Work with a partner. Which animal do you like more? Number the animals in order (1 for your favorite animal). Tell a partner about your choices.

___ coati ____ howlermonkey ____ capuchin monkey ____ red-eyed tree frog

My favorite animal is the howler monkey. i like them because they are noisy

=> Answer: My favorite animal is the capuchino monkey. i like them because they are cute


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan