[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. How do you travel on your holiday?

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

=> Answer:

1. Bus 2. Tram 3. Boat 4. Car

5. Plane 6. Ferry 7. Cable car 8. Subway Train

2. Work in pairs.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

=> Answer:

1. cold 2. rainy 3. windy 4. sunny

3. A BOARD GAME.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

=> Answer: Học sinh chơi trò chơi theo cặp trên lớp


  • 2 lượt xem