[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 4: Mega Family

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English Unit 4: Mega Family. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

=> Answer:

1. Father 2. Mother 3. Sister 4. Brother

B..Circle the correct words.

1. Dave and Chris Cason ( have / has ) 16 children.

2. The oldest, Jessica, ( have / has ) 15 younger brothers and sisters.

3. There ( are /is ) no twins in the family.

4. Does Mr. Cason ( have / has ) a large family?

5. Yes, he ( do / does ).

=> Answer: 1. have 2. has 3. are 4. have 5. does

[Cánh Diều] Explore English Unit 4: Mega Family

=> Answer:

- When you have big family, you will get many presents on your birthday

- When you live in big family, your holidays are more fun because you will have chance to play with cousins

- When you live in big family, there are lot of noise because there are many people in the house

- When you live in big family, you fight more because each people has different opinion

- When you live in small family, you will feel lonely because there is few people

- When you live in small family, you will get fewer presents on your birthday

- When you live in small family, there is more space for you to do whatever you like

- When you live in small family, there is not a lot of noise


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan