[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Speaking

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Towns and cities - Speaking. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Friends plus" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town?

any shops the bus station

Are we near five minutes

[Friends plus] Towns and cities - Speaking

=> Answer:

1. Are we near

2. the bus station

3. any shops

4. five minutes

2. Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs

=> Answer: Học sinh tự thực hành bài hội thoại trên lớp

3. Read the Study Strategy and follow the instruction

[Friends plus] Towns and cities - Speaking

4. Work in pair. Practise mini - dialogues with How far...? and places 1-4

1. The bus station 3. The cinema

2. The market 4. The next town

[Friends plus] Towns and cities - Speaking

=> Answer: Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

5. Work in pairs. Look at the situation and prepare a new dialogue. Use the dialogue in exercise 1 to help you.

=> Answer: Học sinh thực hành theo cặp trên lớp


  • 13 lượt xem