[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Getting started

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 2: My house - Getting started. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Listen and read

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 2: Getting started

=> Answer:

3. brother 4. aunt 5. cousin

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

1. Elena is Nick’s..........

2. There is.......... a in Elena's room.

3. Now Mi lives in a............. house.

4 Nick lives in a............. house

5. Mi's new flat has........... bedrooms

=> Answer:

1. sister 2. TV 3. town 4. country 5.three

4. Complete the word web. Use the words from the coversation and the ones you know

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 2: Getting started

=> Answer:

1. Country house 2.castle (lâu đài ) 3. dormitory (nhà tập thể, khu kí túc xá)

4. villa 5. cottage (nhà tranh) 6. farmhouse (trang trại)

5. Work in groups. Ask your friends where they live

=> Answer: Học sinh thực hành theo nhóm trên lớp


  • 21 lượt xem