[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Use the grid to find the first and last letters of sports 1-8. Then write the sports

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

=> Answer:

1. BA BE = football

2. PA PO = althetics

3. TE PU = hockey

4. BI PU = rugby

5. PE PO = gymnastics

6. SO BE = volleyball

7. SE GI = judo

8. TO PO = tennis

2. SPORT ART.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

=> Answer: Học sinh làm việc theo nhóm trên lớp

3. MEMORY GAME

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

=> Answer: Học sinh làm việc theo nhóm trên lớp

4. Join the letters to find regular and irregular past simple forms.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

=> Answer:

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

5. CROSSWORDS

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

=> Answer:

1. was 2. broke 3. was 4. won

5. went 6. did 7. held

- The mystery word is SKATE (giày trượt băng)


  • 3 lượt xem