[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Puzzles and games

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Days - Puzzles and games. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Friends plus" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Look at the code and write the sentences

[Friends plus] Days - Puzzles and games

R ZODZBH SZEV YIVZPUZHG

=> I always have breakfast

1. R TVG FK ZG HRC

2. R HLNVGRNVH TL GL HXSLLO LM ULLG

3. NB NFN WLVHMG DZGXS GE

4. DV IVOZC ZUGVI WMMVI

=> Answer:

1. I get up at six

2. I sometimes go to school by foot

3. My mum doesn't watch TV

4. We relax after dinner

[Friends plus] Days - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh tự thực hành theo cặp trên lớp

[Friends plus] Days - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh chơi trò chơi theo đội trên lớp

4. Fight eight verbs about celebrations in the grid. Each verbs is in a different color. Then match the verbs to pictures 1-8

[Friends plus] Days - Puzzles and games

=> Answer:

2. give presents 3. eat 4. dance

5. visit 6. play music 7. celebrate 8. mask painting

5. TRUE OR FALSE GAME

[Friends plus] Days - Puzzles and games

=> Answer: Học sinh thực hành theo cặp trên lớp


  • 4 lượt xem