[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 6: Our Tet Holiday - A closer look 1. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Write the words / phrases in the box under the pictures

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 1

=> Answer:

1. Fireworkds 2. special food 3. fun

4. wish 5. furniture

2. Match the verbs with the nouns

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 1

=> Answer:

1. f 2. e 3. d 4. a 5. c 6. b

3. Complete the sentences with the words in the box.

shopping clean peach

celebrate food

1. In Viet Nam, we ............. Tet in January of February.

2. At Tet, we decorate our houses with ........... flowers.

3. Children should help their parents to.............. their houses,

4. People do a lot of ........... before Tet.

5. My mother usually cooks special............ during Tet.

=> Answer:

1. celebrate 2. peach 3. clean

4. shopping 5. food

4. Listen and repeat the words.

shopping special rice

spring wish celebrate

5. Listen and repeat the poem. Pay attention to the sounds /s/ and /J/ in the underlined words.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 1

=> Answer: học sinh thực hành trên lớp


  • 9 lượt xem