[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 4: My neighbourhood - Skills 2. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Listen to the conversatuon between Khang and Vy and tick T (True) or F (False)

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 2

=> Answer:

1. F 2.T 3. F (the streets are wide) 4. T 5. T

2. Listen to the conversation again and fill the blanks

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 2

=> Anwer:

(1) art gallery (2) wide (3) friendly

(4) far (5) crowded

3. Tick what you like or dislike about a neighbourhoods

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 2

=> Answer: Học sinh tự thực hành trên lớp

4. Write a paragraph of about your neighbourhoods saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as model

=> Answer:

I live in the coastal area of Thanh Hoa City. There are few things I like about my neighbourhood. The food here is delicious and cheapt. The people is kind and friendly and the weather is nice. However, there are two things dislike about it: the people are crowded and the sea is polluted.


  • 23 lượt xem