[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 4 Worksheet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English: Unit 4 Worksheet. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 4 Worksheet

=> Answer:

a. father -M b mother- F c. grandparents - B d. sister - F e. son - M

f. aunty-M g. brother - M h. chidren - B I. cousin - B j. uncle - M

k. niece- F l. daughter- F m. nephew- M

[Cánh Diều] Explore English: Unit 4 Worksheet

=> Answer:

a. Grandfather b. Dad c. aunty d. sister e. brother f. cousin

3. Look at the family tree in Activity 2. Answer the questions in complete sentences.

a. Does Carl have any brothers?

b.How many cousins does Carl have?

c. How many uncles does Carl have?

d. Does Carl's cousin have any children?

=> Answer:

a. Yes, he has

b. Carl has one cousin

c. He has 2 uncles

d. No, he doesn't

4.Write about your family.

Example: I have two sisters and a brother. I dont have any aunts, but I have an uncle.

=> Answer: I have three sisters. I don't have any uncle but I have two aunts


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan