[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

=> Answer:

1. Bus 2. plane 3. ferry 4. tram

5. subway train 6. trolleybus 7. cable car

8. ship 9. train 10. boat

2. Which means of transport have you got in your country?

=> Answer:

- bus, train, ferry, plain, boat, cable car, ship

3. Work in pairs. Do the Travel Quiz and compare your answer.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

=> Answer: Học sinh tự chọn đáp án theo ý muốn

4. Listen and complete the Key Phrases

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

=> Answer:

1. holiday / vacation 2. means of transport 3. boat, a ship, a ferry

4. plane, by bus, by ship 5. tram, by trolleybus, by subway

5. Work in groups. Imagine that you are going on holiday. Choose holiday A or B. Which means of transport should you choose? Why?

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

=> Answer:

Holiday A: I will go by ship because it's close from Viet Nam to Thai Lan and the price is cheaper

Holiday B: I will go by plane because it's very far from Viet Nam to Moscow, Russia. And going by plane is the fastest means of transport.


  • 10 lượt xem