[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Check the meanings of the words in the box and complete the sentences

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL

1. We got up when it was 3 a.m, so we left the campsite in............................

2 We wanted to.......................... because there were a lot of insects near the river.

3 Smoking a.......................... is bad for your health.

4 lf you.......................... in summer, you can look at the stars in the night sky.

=> Answer:

1. the dark ( bóng tối)

2. run away ( chạy trốn, tẩu thoát)

3. pipe (cái tẩu)

4. sleep out ( ngủ ở ngoài)

2. Read the text. Then answer the questions.

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL

1. Why couldn't Tom sleep?

2. Why did Tom want to go to Jacksons Island?

3. How many boys went to the island?

4. Where did they make a fire?

5. What did they think of their dinner?

=> Answer:

1. Because he saw Joe's face in the dark.

2. Because he want to do something exciting somewhere.

3. There are three boys.

4. Jackson's island.

5. Their dinner is the best dinner in the world.

3. Read and listen to the text. Find a person or place for sentences 1-4.

1.Someone Tom didn't like.........................

2 A place with boat .....................

3 The place where the boys went to sleep out ..................

4 Tom and Joe's friend.........................

=> Answer:

1. Muff Potter

2. Mississippi River

3. Jackson's island

4. Huck Finn

4. USE IT! Work in pairs. What did Tom and his friends do the next day? Write a short

paragraph. Then compare with another pair.

The nex† day the boye got up at 8 a.m.

Then they....

=> Answer:

Then they started to discover Jackson's island. They found a lot of exotic kinds of fruits and they decided to try them. These fruits were so sweet and fresh. The animals here could talk to people. Three boys were so surprised, they asked a monkey where were the best place for them to go, the monkey guided them to a village and said that people in this castle always welcomed visitors to their land. Three boys then came here. The people on the island were kind and friendly. They treated Tom, Joe and Huck well, they served delicious food for three boys and take them around the island.

( Sau đó, họ bắt đầu khám phá hòn đảo của Jackson. Họ tìm thấy rất nhiều loại trái cây kỳ lạ và họ quyết định thử chúng. Những trái cây rất ngọt và tươi. Động vật ở đây có thể nói chuyện với con người. Ba cậu bé vô cùng ngạc nhiên, họ hỏi một con khỉ đâu là nơi tốt nhất để họ đến, con khỉ dẫn họ đến một lâu ngôi làng và nói rằng người dân trong ngôi làng này luôn chào đón du khách đến với vùng đất của họ. Ba chàng trai sau đó đã đến đây. Người dân trên đảo rất tốt bụng và thân thiện. Họ đối xử tốt với Tom, Joe và Huck, họ phục vụ đồ ăn ngon cho ba cậu bé và đưa họ đi khắp nơi trên đảo.)


  • 10 lượt xem