[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 3: My friends - A closer look 1. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Match the adjectives to the pictures

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

=> Answer:

1.c 2.e 3.d 4.a 5. b

2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. Pay attention to the highlighted words/phrases

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

=> Answer:

1. creatives 2. kind 3. friendly 4. careful 5. clever

3. Game: Friendshop flower.

Work in groups. Write two personality adjectives for each group member

=> Answer: Học sinh tự thực hành theo nhóm trên lớp

4. Listen and circle the words you hear. Then repeat

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

=> Answer: 1. pig 2. pear 3. buy 4. rope

5. Listen then practice the chant. Notice the rhyme

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

=> Answer: Học sinh thực hành trên lớp


  • 100 lượt xem