[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 10: House in the future - Skills 2. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictres

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 2[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 2

=> Answer:

- Nick - a

- Linda - c

2. Listen to the conversation again. What is important to Nick? Tick the columns

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 2

=> Answer:

- Linda: 3, 4, 5

- Nick: 1,2, 6

3. Listen again and answer the questions about their dream houses.

1. What type of house does Linda have?

2. Where is her house?

3. What is around her house?

4. What type of house does Nick have?

5. Where is it?

6. What appliances does it have?

=> Answer:

1. Villa 2. It's near the sea

3. Swimming pool and garden 4. Flat

5. It's in the city 6. A super smart TV

4. Work in pairs. Discuss your dream house, and fill the table.

Example:

A: What type of dream house is it?

B: It's a palace.

A Where is it?

B: It's in the mountains.

=> Answer:

A: what type of dream house is it?

B: It's a villa

A: Where is it?

B: It's on the coast

A: How many rooms will it have?

B: It has 8 rooms

A. What appliances wil it have ?

B: There will be a smatrt TVs, a modern fridge, a vaccum cleaner...

5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house.

Example:

My dream house is a big palace. It is in the mountains.

=> Answer: Học sinh dựa vào gợi ý của bài 4 để viết đoạn văn


  • 58 lượt xem