[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 8 Worksheet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore Tiếng Anh 6 Unit 8 Worksheet. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 8 Worksheet

=> Answer:

a. Shoes b. Hat c.

d. Backpack e. wallet f. Cap

[Cánh Diều] Explore English: Unit 8 Worksheet

=> Answer:

(1) Excuse (2) Would (3) expensive

(4) much (5) cheap (6) like

3. Unscramble the words to make sentences.

a. (be/Don't/ seller / polite / the / to)

b. (the/ Learn / price / before / real / buy / you)

c. (away /if/ price / high /is / Walk / too / the)

d. (you' re / that / Show /interested)

e. (offer /price /lower /a/ Dont)

=> Answer:

a. Don't be polite to the seller _ B

b. Learn the real price before you buy _G

c. Walk away if the price is too high_ G

d. Show that you're interested_ B

e. Don't offer a lower price_B

4. Label the sentences in Activity 3. Put a G for good advice or a B for bad advice.

5. Write a conversation between a seller and buyer haggling over the price of a backpack.

=> Answer:

Buyer: Excuse me, how much is this blue backpack?

Seller: It's 50$. Would you like to try it on?

Buyer: No, thanks. It's too expensive. How much is the yellow one?

Seller: It's 50$ too

Buyer: How about 30$?

Seller: That's too cheap. I can sell it for 40$

Buyer: Ok. I'd like to buy it


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan