[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Communication

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 3: My friends - Communication. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Payattention to the highlighted questions.

Linda: What does your best friend look like?

Mi: She's short with long black hair. She has bright brown eyes.

Linda: What's she like?

Mi: She's very kind and creative

2. Work with a classmate. Ask him / her about his / her best friend. Remember to use the two questions highlighted in 1.

=> Answer: Học sinh tự thực hành với bạn trên lớp

3. Read about these students in 4Teen magazine. Use one or two adjectives to describe them.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: Communication[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: Communication

=> Answer:

1. Vinh is clever and confident

2. John is creative and kind

4. We may have different personalities because we have different birthdays. Read the descriptions below. Do you think they match the friends in 3?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 3: Communication

=> Answer: Yes, i think so

5. Read the descriptions in 4. Share your opinion with the class

Example:

My birthday is....

It's true that....

It isn't true that....

=> Answer: Học sinh thực hành trên lớp


  • 15 lượt xem