[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Getting started

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 8: Sports and Games - Getting started. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Listen and repeat

2. Put ONE word from the conversation in each gap.

1. Duong is very .................... 4. Mai and Duong are going to meet

He does karate every Saturday. at Superfit .................. on Saturday.

2. Mai likes going to the............... 5. I usually ........ around the park in

The equipment there is great. the morning.

3. Duong played ................ with Duy yesterday, and he won.

=> Answer:

1. fit 2. karate club

3. tennis 4. Club 5. go

3. Name these sports and games, using the words from the box.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 7: Getting started

=> Answer:

1. Cycling 2. Aerobics 3. table tennis

4. swimming 5. chess 6. volleyball

What is the difference between a sport and a game?

=> Answer:

A sport is a physical activity carried out under an agreed set of rules, with a recreational purpose: for competition or self-enjoyment or a combination of these.

A game is a recreational activity involving one or more players, defined by a goal that the players try to reach, and some set of rules to play it.

( Thể thao là một hoạt động thể chất được thực hiện theo một tập hợp các quy tắc đã được thống nhất, với mục đích giải trí: để thi đấu hoặc tự thưởng thức hoặc kết hợp cả hai điều trên.

Trò chơi là một hoạt động giải trí liên quan đến một hoặc nhiều người chơi, được xác định bởi mục tiêu mà người chơi cố gắng đạt được và một số bộ quy tắc để chơi trò chơi đó. )

4. Work in pairs. Ask your partner these questions to find out how sporty they are.

1. Can you swim?

A. Yes. B. No.

2. Do you play outdoors every day?

A Yes. B. No

3. Do you usually do morning exercise?

A. Yes. B. No.

4. What do you usually do at break ume at school?

A, Play in the schootyard.

B. Sit in the classroom.

5. What do you think of sports and garnes?

A. Very good B. Not useful

=> Answer: Học sinh tự thực hành theo cặp trên lớp


  • 35 lượt xem