[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Skills 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 7: Television - Skills 2. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn

1. Listen and tick the correct channel for each programme

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 7: Skills 2

=> Answer: Green summer - channel 1

My Childhood - Channel 2

Hary Potter - Channel 3

English and Fun - channel 1

2. Listen again and tick T (True) or F (False)

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Anh 6 unit 7: Skills 2

=> Answer: 1. T 2. F ( a boy and his dog) 3. T 4. F ( 9 o'clock)

3. Read the questions and circie the right answers for yourself.

1. How much do you like watching TV?

A. A lot B. So so. C. Not much.

2. How many hours a day do you watch TV?

A. 1 hour. B. 2-3 hours.

C. Less than one hour.

3. When do you watch TV the most?

A. In the morning

B. In the afternoon.

C. Inthe evening.

4. Do you watch TV when you are eating?

A. Always. B. Sometimes. <=. Never.

5.. What TV programme do you watch the most?

Write your answer .......................

=> Answer: Học sinh tự trả lời theo ý kiến cá nhân

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV-viewing habits. Use your answers in 3.

=> Answer:

I like watching TV a lot. I usually spend 2-3 hours on watching TV. I often watch TV in the evening. I somtimes watch TV when I'm eating. I watch Cartoon the most


  • 59 lượt xem