[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 2 Worksheet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English: Unit 2 Worksheet. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 2 Worksheet

=> Answer:

NO LEGTWO LEGSFOUR LEGS
SnakeFrogJaguar
Monley
Parrot

2.Unscramble the letters to make adjectives.

a. lyrefidn ______________

b. lamsl ______________

c racsy ______________

d. glyu ______________

e. zgamian _____________

=> Answer: 1. Friendly 2. Small 3. racsy 4. Ugly 5. Gaminza

3.Write the correct form of the words in parentheses.

Example: Monkeys are ___bigger _ (big) than lizards.

a. Parrots are______ (noisy) than lizards.

b. Frogs are__.____(shy) than lizards.

c. Parrots are_______ (beautifull) than snakes.

d. Snakes are__ (small) than jaguars.

e. Lizards are____ (colorful) than tigers.

=> Answer:

a. noisier b. shier c.more beautiful d. smaller e, more colorful

4. Write sentences describing and comparing the animals.

Example: tigers / lizards:

Tigers live in the jugle. Tigers are bigger than lizards, but lizards are more colorful

a. monkeys/jaguars

b. aye-ayes/parrots;

c. iguanas/frogs;

d. tigers /howler monkeys:

=> Answer:

a. Jaguars are bigger than mokeys but monkeys are funnier

b. Aye-ayes are bigger than parrots but parrots are more colorful

c. Iguana is more colorful than frogs but frogs are noisier

d. Tigers are bigger than howler monkeys but howler monkeys are noisier


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan