Giải tiếng anh 6 sách mới Explore, Friends Plus, Global success

Giải bài tập đầy đủ tiếng anh lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn tiếng anh của 3 bộ sách: Explore, Friends Plus, Global Success. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập tiếng anh 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: tieng anh 6 KhoaHoc.

TIẾNG ANH 6 - FRIENDS PLUS

STARTER UNIT

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Vocabulary (Prepositions and everyday objects)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Language Focus (Possessive's)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Vocabulary (Basic adjectives)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Language focus ( this, that, there, those)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Vocabulary (Countries and Nationalities)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 Starter unit - Language focus (Where - What - Who)

TOWNS AND CITIES

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Vocabulary ( places in a town or city)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Reading

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Language Focus (Is there..? Are there...?... How many..?)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Language Focus ( Comparative adjectives)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Writing

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 1: Towns and cities - Puzzles and games

DAYS

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Vocabulary (Daily rountine)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Reading

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Vocabulary and listening

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Language Focus (Present Simple)

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Writing

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 2: Days - Puzzles and games

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 PROGRESS REVIEW 1

WILD LIFE

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 3: Wild life - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 3: Wild life - Reading

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 3: Wild life - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 3: Wild life - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng anh 6 unit 3: Wild life - Language Focus (Question with How..?)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 3 Wild life - Puzzles and games

LEARNING WORLD

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Language Focus (questions)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 4 Learning world - Puzzles and Games

[Friends plus] PROGRESS REVIEW 2

FOOD AND HEALTH

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Language Focus (Verb + ing)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 5 Food and Health - Puzzles and games

SPORTS

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Language Focus (Past Simple)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 6 Sports - Puzzles and Games

GROWING UP

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Language Focus (Past Simple)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - CLIL

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 7: Growing up - Puzzles and Games

GOING AWAY

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Reading

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Language Focus

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Vocabulary and Listening

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Language Focus (First conditional)

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Speaking

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Writing

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Culture

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 unit 8: Going away - Puzzles and Games

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 PROGRESS REVIEW 3

[Friends plus] Giải tiếng Anh 6 PROGRESS REVIEW 4

TIẾNG ANH 6 - GLOBAL SUCCESS

Tiếng anh 6 tập 1 - Global success

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 1: Looking back

UNIT 2: MY HOUSE

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 2: Looking back

UNIT 3: MY FRIENDS

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 3: Looking back

REVIEW 1

[Global success] Tiếng Anh 6: Review 1 (Unit 1-2-3)

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 4: Looking back

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 5: Looking back

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 6: Looking back

REVIEW 2

[Global success] Tiếng Anh 6: Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng anh 6 tập 2 - Global success

UNIT 7: TELEVISION

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 7: Looking back

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 8: Looking back

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 9: Looking back

REVIEW 3

[Global success] Tiếng Anh 6: Review 3 (Unit 7-8-9)

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 10: Looking back

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: Looking back

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 11: Skills 2

UNIT 12: ROBOTS

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Getting started

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: A closer look 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: A closer look 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Communication

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Skills 1

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Skills 2

[Global success] Tiếng Anh 6 unit 12: Looking back

REVIEW 4

[Global success] Tiếng Anh 6: Review 4 (Unit 10-11-12)

TIẾNG ANH 6 - EXPLORE

Tiếng anh 6 tập 1 - Explore

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 1: What's your favorite band?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are amazing

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the shark?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 4: This is my family

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 5: I like Fruit

[Explore] Tiếng Anh 6 What time do you go to school?

UNIT WORKSHEETS

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 1 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 2 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 3 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 4 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 5 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 6 Worksheet

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 1: My favorite

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 2: Canopy Creatures

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 3: Ocean Oddities

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 4: Mega Family

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 5: A strange meal

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 6: Kakenya's school

Tiếng anh 6 tập 2 - Explore

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 7: Can you do this?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 8: How much is this T-shirt?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 9: What are you doing?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 10: What's the weather like?

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 11: I went to Australia

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 12: What do you usually do for New year's?

UNIT WORKSHEETS

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 7 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 8 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 9 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 10 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 11 Worksheet

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 12 Worksheet

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 7: Contact Juggling

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 8: A moroccan market

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 9: A new photographer

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 10: A tornado chaser

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 11: An amazing journey

[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 12: Monkey Festival

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6