[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 8: A moroccan market

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English Unit 8: A moroccan market. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English Unit 8: A moroccan market

=> Answer: 1. Seller 2. Price 3. Money 4. Buyer 5. Stall

B. Circle the correct words.

1. How much (is / are ) the bracelet?

2. How mụch (is / are ) the shoes?

3. ( Thịs / These ) bracelet is 100 dirhams.

4. ( Thỉs / Those ) earrings are 150 dirhams.

5. I'd (like / likes ) to buy the earrings.

6. Shed ( like / likes ) this T-shirt.

=> Answer: 1. is 2. are 3. This 4. like 5. likes

C. Complete the sentences using the words from the box.

bird interesting Moroccan 225 goldfish

1. The bracelet costs_____________ dirhams.

2. You can buy a (n)___________ bowl at the petstore.

3. The shop has many________ cages to choose from.

4. You can learn a lot about _______________culture at the market.

5. Shopping in other countries can be an)_________ activity.

=> Answer: 1. 225 2. goldfish 3. bird 4. Moroccan 5. interesting

D. Write a conversation between the buyer and seller in Activity A.

=> Answer:

Buyer: How much is the rice for 1 kg?

Seller: It's 30.000 dong

Buyer: I will take 2 kg of rice

Seller: Ok, it costs 60.000 dong

Buyer: Here you are

Seller: Thank you


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan