Giải bài bảng nhân 9

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bảng nhân mới, đó là bảng nhân 9. Và để hiểu chi tiết hơn về về bảng nhân 9, thầy cô sẽ đưa ra ví dụ và hướng dẫn giải bài tập. Các con nhớ chú ý theo dõi để nắm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng nhân 9

9 lấy được 1 lần ta viết :

9 x 1 = 9

Giải bài bảng nhân 9

9 được lấy hai lần , ta có:

9 x 2 = 9 + 9 = 18

Vậy 9 x 2 = 18

Giải bài bảng nhân 9

9 lấy được 3 lần, ta có:

9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27

Vậy: 9 x 3 = 27

Bảng nhân 9:

9 x 1 = 9 9 x 2 = 18

9 x 3 = 27 9 x 4 = 36

9 x 5 = 45 9 x 6 = 54

9 x 7 = 63 9 x 8 = 72

9 x 9 = 81 9 x 10 = 90

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 4 = 9 x 2 =

9 x 5 = 9 x 10 =

9 x 1 = 9 x 7 =

9 x 8 = 0 x 9 =

9 x 3 = 9 x 6 =

9 x 9 = 9 x 0 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 63 sgk toán lớp 3

Tính:

  • 9 x 6 + 17
  • 9 x 3 x 2
  • 9 x 7 – 25
  • 9 x 9 : 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 63 sgk toán lớp 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 63 sgk toán lớp 3

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài bảng nhân 9

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan