Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Sau khi học bài nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số, các con cảm thấy khó hay dễ? Chắc chắn, có bạn cho rằng dễ nhưng cũng có bạn cho là khó đúng không nào? Vậy để tất cả chúng ta đều nắm vững dạng toán này, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 21718 x 4 b) 18061 x 5

12198 x 4 10670 x 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Một kho chứa 63150 l dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 10303 x 4 + 27854 b)26742 + 14031 x 5

21507 x 3 + 18799 81025 - 12071 x 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 3000 x 2 = b) 11000 x 2 =

2000 x 3 = 12000 x 2 =

4000 x 2 = 13000 x 3 =

5000 x 2 = 15000 x 2 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan