Giải bài bảng nhân 6

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc sẽ giới thiệu với các con bảng nhân 6 để làm quen. Từ đó, các con vận dụng để tiến hành làm cái bài tập liên quan trong bài.

A. Lý thuyết

Ví dụ:

  • An lấy một 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 1= 6
  • Hà lấy hai lần kẹo, mỗi lần 6 viên kẹo, ta viết: 6 x 2 = 12

Bảng nhân 6:

Giải bài bảng nhân 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

6 x 4 = 6 x 1 = 6 x 9 = 6 x 10 =

6 x 6 = 6 x 3 = 6 x 2 = 0 x 6 =

6 x 8 = 6 x 5 = 6 x 7 = 6 x 0 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 6

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan