Giải bài bảng đơn vị đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã học hai đơn vị đo toán học là đề - ca - mét và héc - tô - mét. Hôm nay, chúng ta học về bảng đơn vị đo độ dài. Các con chú ý thầy cô hướng dẫn giải bài tập để nắm được bài tốt hơn nhé.

A. Kiến thức cần nhớ

Giải bài bảng đơn vị đo độ dài

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

1km = ..hm 1m = …dm

1km =…m 1 m =…cm

1 hm =…dam 1 m = ..mm

1hm =…m 1 dm =…cm

1 dam =…m 1 cm =…mm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

8 hm = ….m 8 m = ….dm

9 hm = ….m 6 m = ….cm

7 dam = ….m 8 cm = ….mm

3 dam = ….m 4 dm = ….mm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

32 dam x 3 = 96dam 96 cam : 3 = 32 cm.

25 m x 2 = 36 hm : 3 =

15 km x 4 = 70 km : 7 =

34 cm x 6 = 55 dm : 5 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan